Program Naszego Przedszkola wyznacza podstawa progamowa określana przez Ministerstwo Edukcjai Narodowej oraz koncepcja przedszkola.

Celem wychowania jest przede wszystkim umożliwić dziecku odkrycie osoby, którą chce być, pozwolić mu być zadowolonym z siebie samego i ze swojego sposobu życia…

Bruno Bettelheim

Pedagogika zakłada dziś, że właściwą osobą, poza oczywiście rodzicami, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata i własnych wartości jest nauczyciel akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, szanujący godność dziecka i będący autorytetem moralnym.

 • Harmonijny rozwój emocjonalny, psychoruchowy i intelektualny dzieci wspomagany wiedzą, zrozumieniem, rozsądnym stawianiem granic, radosną zabawą, a także literaturą, muzyką, sztuką.
 • Zapewnienie dzieciom przyjaznego, odpowiednio przystosowanego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, uwagi wychowawców, aby bawiły się radośnie, przyswajały wiedzę chętnie, były odważne i ciekawe świata do granic dziecięcego poznania.
 • Ciepła, rodzinna atmosfera.
 • Komfortowe warunki opieki, wypoczynku i zabawy.
 • Odkrywanie i ukierunkowywanie indywidualnego potencjału każdego dziecka.
 • Wspieranie kreatywnych, pełnych pasji i wyobraźni naturalnych postaw dziecięcych.
 • Nauka samodzielności i umiejętności swobodnego wykonywania czynności codziennych (higiena osobista, jedzenie, ubieranie, sprzątanie po sobie).
 • Kształcenie poczucia piękna i estetyki.
 • Uwrażliwianie dziecka na literaturę, muzykę, sztukę.
 • Dostosowywanie zajęć do swobodnego, indywidualnego rytmu rozwoju poszczególnych przedszkolaczków.
 • Pomoc rodzicom w kształceniu postaw etycznych dzieci zgodnych z humanistycznym systemem wartości (wzajemny szacunek, tolerancja).
 • Przygotowanie wychowanków do edukacji wczesnoszkolnej, kształtowanie i analiza gotowości szkolnej pięciolatka