Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. 

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 udział w projekcie bierze 4 grupy przedszkolne: 0b Odkrywcy, Poszukiwacze Skarbów, Wędrowniczki, Krasnoludki. W roku szkolnym 2021/2022: Poszukiwacze Skarbów.