POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

Odsłony: 900

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III  będzie odbywała się stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.


Opracowane wytyczne obowiązujące w ZSP nr 2 w Nisku mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Wytyczne obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku dla klas I-III

 Organizacja zajęć w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Zaleca się stosowania przez dzieci osłony nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach po wcześniejszym umówieniu się.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), to wtedy zostanie on  odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły  (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 9. Ustalono plan zajęć dla każdej klasy, uwzgledniający, m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystania ze stołówki szkolnej,
 • zajęć na boisku.
 1. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. W szatni uczniowie korzystają z większej liczby boksów.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, według ustalonego regulaminu.
 14. W szkole będą realizowane zajęcia pozalekcyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 15. Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała według ustalonych zasad.