Regulamin Konkursu na prezentację o Patronie Szkoły

Odsłony: 1493

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku 

na prezentację multimedialną „Podoficerska Szkoła Piechoty dla Małoletnich w Nisku- nasz patron”

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8. Prace przyjmowane będą do dnia 17. 04. 2020r.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego patrona szkoły.
 3. Cele konkursu:
 • popularyzacja wiedzy o patronie szkoły,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

 

 1.  Sposób przeprowadzenia konkursu:
 • prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie z rozszerzeniem *.ppt lub *.pptx),
 • jeżeli w prezentacji zawarte będą filmy lub dźwięki należy je wstawić do folderu wraz z prezentacją,
 • jako nazwę folderu, pliku z prezentacją należy wpisać swoje nazwisko i imię,
 • prace muszą być wykonywane indywidualnie,
 • w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (na ostatnim slajdzie prezentacji) oraz o autorze pracy (na pierwszym lub ostatnim slajdzie prezentacji).
 • praca musi zawierać od 15 do 30 slajdów.

 

 1. Miejsce i termin składania prac:
 • prace należy dostarczyć na Pendrive lub na płycie CD, DVD do nauczyciela organizującego konkurs: Beaty Śnieżek.
 • prace przyjmowane będą do dnia 17. 04.2020r.

 

 1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
 • pomysłowego sposobu przedstawienia wiadomości dotyczących tematu pracy,
 • dbałości o poprawność językową tekstów znajdujących się na slajdach konkursowych
 • oraz o język zrozumiały dla jak najszerszego grona osób, mający walory edukacyjne i popularyzacyjne,
 • estetyki pracy - ilustracje, animacje, kolorystyka, przejrzystość,
 • stopnia trudności użytych technik, animacji,

   

 1. Wyniki konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

  

 1. Na uczestników konkursu nagrody, oraz możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki na koniec roku.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnik, biorący udział w Konkursie podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Każdy z uczestników Konkursu udziela zgody na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn.zm.) na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły przeprowadzanego w II semestrze  roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym” nr 2 w Nisku. Uczestnicy wyrażają nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
 • Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

  

Organizator konkursu: Beata Śnieżek