Wewnątrzszkolny System Oceniania

Odsłony: 3834

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku

 

  

     Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U.z dnia 11 maja 2007r.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I     Rola i cele oceniania... s.3
ROZDZIAŁ II    Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o postępach w nauce i zachowaniu.... s.4
ROZDZIAŁ III   Formy i narzędzia oceniania  ... s.5
ROZDZIAŁ IV   Ustalanie ocen z nauczania przedmiotowego i zintegrowanego... s.6
ROZDZIAŁ V    Ustalanie ocen z zachowania... s.7
ROZDZIAŁ VI   Promowanie ucznia..s.17
ROZDZIAŁ VII  Tryb odwołania od ustalonej oceny z przedmiotu obowiązkowego......            ... s.18
ROZDZIAŁ VIII Tryb odwołania od ustalonej oceny z zachowania... s.19
ROZDZIAŁ IX   Egzamin poprawkowy... s.20
ROZDZIAŁ X    Uczeń niesklasyfikowany; egzamin klasyfikacyjny... s.21
ROZDZIAŁ XI   Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej
ROZDZIAŁ XII  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum... s.24
ROZDZIAŁ XIII Postanowienia końcowe.... s.25

 

 


ROZDZIAŁ I

Rola i cele oceniania


 
Ocenianie – to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. W edukacji ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia oraz stan jego wiedzy.
Ocena ma wskazać, co osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a czego nie umie.

Ocena – to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia. Po ukończeniu trzyletniego cyklu edukacji można mówić o osiągnięciach ucznia, o tym, co powinien umieć, rozumieć, wiedzieć.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 


 

ROZDZIAŁ II


Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o postępach w nauce i zachowaniu

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacje o wymaganiach edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym. Informacje o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu zawarte zostały w Przedmiotowym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 2. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszej wywiadówce roku szkolnego o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz trybie ustalania i odwoływania od tej oceny. Informacja przekazywana jest w formie ustnej. Spotkanie odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci będą informowani na comiesięcznych dyżurach pedagogicznych:

- rodzice uczniów klas I-III otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz z informacją o możliwościach i kierunkach dalszej pracy w formie ustnej,

- rodzice uczniów klas IV-VI otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz z informacją o stanie wiedzy w formie ustnej,

- rodzice uczniów gimnazjum otrzymują wykaz ocen cząstkowych wraz z informacją o stanie wiedzy w formie ustnej,

- w przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel powinien przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami; rozmowę udokumentować w dzienniku,

-  o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu oraz ocenie nieodpowiedniej z zachowania rodzice muszą być poinformowani na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej; fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym i potwierdzają podpisem rodzica (prawnego opiekuna),

- o wszystkich ustalonych ocenach uczniowie są informowani na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

ROZDZIAŁ III

Formy i narzędzia oceniania

Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:
- odpowiedzi ustne,
- prace pisemne,
- prace domowe pisemne i ustne,
- oraz inne wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 1. Nauczyciele oceniają testy wg następującego schematu:

 0 %  pkt. – 32 % pkt.   ocena  niedostateczna
33 % pkt. – 50 % pkt.   ocena dopuszczająca
51 % pkt. – 74 % pkt.   ocena dostateczna
75 % pkt. – 90 % pkt.   ocena dobra
91 % pkt. – 100% pkt.  ocena  bardzo dobra
91 % pkt. – 100% pkt. + zadanie dodatkowe  ocena celująca

 1. Dokładny wykaz stosowanych narzędzi i form oceniania zawierają przedmiotowe systemy oceniania, które są załącznikami do niniejszego Szkolnego Systemu Oceniania.

 2. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawnościowym nauczyciel wyznacza termin jednego tygodnia na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia spowodowanej np. chorobą, nauczyciel na prośbę ucznia organizuje pomoc wyrównania braków.
 3. Prace klasowe powinny być robione:

- nie więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu,
- nie więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu,
- praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień wcześniej,
- uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową,
- nauczyciel oddaje uczniom pracę klasową w ciągu dwóch tygodni, informując ich     o wynikach i kryteriach oceny danej pracy.

 1. Prace klasowe, testy oraz inne narzędzia dokumentujące przebieg nauczania nauczyciel przechowuje jeden rok.  Prace te są do wglądu rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Uczeń powinien otrzymać w semestrze minimalną liczbę ocen określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniowie ci oceniani są w szczególności: 

- za rzeczywistą, systematyczną pracę i postępy w zdobywaniu wiedzy,
- zgodnie z realizowanym przez nich programem, np. programem szkoły specjalnej z obniżonymi wymaganiami z jednego przedmiotu,
- testami dostosowanymi do poziomu ucznia i zgodnymi z realizowanym przez niego programem,

-  uczniowie, którzy mają orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umiarkowanym i znacznym, oceniani powinni być za wypowiedzi ustne, prace domowe i systematyczną bieżącą pracę, bez pisania testów sprawdzających,
- uczniowie realizujący program szkoły specjalnej są oceniani w sześciostopniowej skali ocen.


ROZDZIAŁ IV

Ustalanie ocen z nauczania przedmiotowego i zintegrowanego

 1. Klasyfikowanie semestralne uczniów w naszej szkole przeprowadza się raz w roku.

 2. Klasyfikowanie semestralne i końcowo roczne od klasy czwartej do szóstej oraz w gimnazjum  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według sześciostopniowej skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania.

 3. Ocena semestralna klasyfikacyjna opisowa w klasach I-III dokumentuje osiągnięcia edukacyjne ucznia i jest wpisana w dzienniku lekcyjnym. Ocenę opisową końcowo roczną wychowawca wpisuje do arkusza ocen ucznia.

 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena ta nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

 6. Oceny bieżące w klasach I-III oraz bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne od klasy IV szkoły podstawowej i w gimnazjum z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

 7. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe, począwszy od klasy czwartej oraz w gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali:

- stopień celujący            

skrót   cel  

- stopień bardzo dobry  

skrót   bdb

- stopień dobry               

skrót   db

- stopień dostateczny    

skrót   dst

- stopień dopuszczający 

skrót   dop

- stopień niedostateczny 

skrót   ndst

 1. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie według powyższej skali określają przedmiotowe systemy oceniania.

 2. Bieżące ocenianie uczniów regulują przedmiotowe systemy oceniania. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-).

 3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 


ROZDZIAŁ V

Ustalanie ocen z zachowania

 1. Semestralna i końcowo roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

  - wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  - dbałość o honor i tradycje szkoły,
  - dbałość o piękno mowy ojczystej,
  - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  - okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Ocenę z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

wzorowe 

skrót

wz

bardzo dobre       

skrót

bdb

dobre 

skrót

db

poprawne

skrót

pop

nieodpowiednie

skrót

ndp

naganne

skrót

ng

 

 

Klasy IV- VI

Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i/lub innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

 1. Stosunek do nauki 
  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

- Maksymalne – 4 pkt
- Dość wysokie – 3 pkt
- Przeciętne – 2 pkt
- Raczej niskie – 1 pkt
- Zdecydowanie zbyt niskie – 0 pkt

 1. Frekwencja

- Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień – 4 pkt

- Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych,  nieobecności  lub spóźnień ( łącznie do 10) – 3 pkt

- Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 15) – 2 pkt

- Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba  spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi od 16 do 25) – 1 pkt

- Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 25) – 0 pkt

 1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

- Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia – 4 pkt

- Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować – 3 pkt

-Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie, lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji – 2 pkt

- Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach – 1 pkt

- Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny; nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji – 0 pkt

 1. Dbałość o wygląd zewnętrzny, strój szkolny i obuwie zmienne

- Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, zawsze nosi strój szkolny (dostosowany do sytuacji) i obuwie zmienne – 4pkt

- Zdarzyło się  (1-2 razy ), że uczeń zapomniał obuwia zmiennego, a jego strój lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia – 3 pkt

- Uczeń kilkakrotnie nie posiadał obuwia zmiennego i zwracano mu uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę – 2 pkt

- Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, odpowiedni strój i obuwie zmienne – 1pkt

- Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie nosi obuwia zmiennego, nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi – 0 pkt

 1. Sumienność, poczucie odpowiedzialności

- Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu, oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań – 4 pkt

- Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie – 3 pkt

- Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania , ale dobrze się z nich wywiązuje – 2 pkt

- Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje – 1 pkt

- Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań – 0 pkt

 1. Postawa moralna i społeczna ucznia

- W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą, własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią – 4 pkt

- Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu – 3 pkt

- Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac  na rzecz zespołu – 2 pkt

- Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie – 1 pkt

- Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z  zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu – 0 pkt

 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia – 4pkt

- Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę – 3 pkt

- Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób; niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi – 2 pkt

- Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi – 1 pkt

- Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag – 0 pkt

 1. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia

- Uczeń dba o zdrowie- zdrowo odżywia się, jest aktywny fizycznie, unika wszystkich substancji i zachowań szkodliwych dla zdrowia, rozsądnie i z umiarem korzysta z komputera, Internetu itd. – 4 pkt


- Uczeń zwykle dba o zdrowie. Sporadycznie zdarzyło się, że złamał zasady zdrowego stylu życia – 3 pkt

- Kilkakrotnie zdarzyło się, że złamał zasady zdrowego stylu życia – 2 pkt

- Uczeń przez swoje zachowanie i nieodpowiedni tryb życia naraża na uszczerbek własne zdrowie – 1 pkt

- Uczeń nagminnie  naraża na uszczerbek swoje zdrowie, daje swoim zachowaniem zły przykład innym. Naraża na uszczerbek  zdrowie innych osób – 0 pkt

 1. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

- Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, bierze udział w konkursach, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych lub sportowych, bierze aktywny udział w apelach – 4 pkt

- samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągać wysoki    poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania – 3 pkt

- Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni – 2 pkt

- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej – 1 pkt

- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej – 0 pkt


Ustalanie ocen z zachowania:

 1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra.
 3. Uczeń, który co najmniej w dwóch przypadkach otrzymał 2 punkty nie może mieć oceny  wyższej niż dobra.
 4. Uczeń, który przynajmniej w trzech przypadkach otrzymał 0 punktów otrzymuje ocenę nieodpowiednią.
 5. Uczeń, który przynajmniej w trzech przypadkach otrzymał 0 punktów i wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę naganną.
 6. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1–9) na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:


Łączna liczba punktów  Ocena całościowa
34-36                                wzorowa
29-33                                bardzo dobra
21-28                                dobra
12-20                                poprawna
6-11                                  nieodpowiednia
0-5                                    naganna

 • Oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
  - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • Informacje i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów odnotowywane są na bieżąco w zeszycie uwag i pochwał stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego.
 • Wychowawca zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz na podstawie prowadzonego zeszytu uwag dokonuje podsumowania zachowania i odnotowuje jako oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 1. W ocenianiu bieżącym zachowania uczniów kl. I—III obowiązuje skala ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej roczna i śródroczna ocena z zachowania jest oceną opisową.


Klasy I-III gimnazjum

Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i/lub innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

 1. Stosunek do nauki 
  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

- Maksymalne – 4 pkt
- Dość wysokie – 3 pkt
- Przeciętne – 2 pkt
- Raczej niskie – 1 pkt
- Zdecydowanie zbyt niskie – 0 pkt

 1. Frekwencja

- Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień – 4 pkt

- Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych,  nieobecności  lub spóźnień ( łącznie do 10) – 3 pkt

- Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 15) – 2 pkt

- Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba  spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi od 16 do 25) – 1 pkt

- Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 25) – 0 pkt

 1. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

- Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia – 4 pkt

- Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować – 3 pkt

-Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie, lub nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji – 2 pkt

- Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach – 1 pkt

- Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny; nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji – 0 pkt

 1. Dbałość o wygląd zewnętrzny, strój szkolny i obuwie zmienne

- Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, zawsze nosi strój szkolny i obuwie zmienne – 4pkt

- Zdarzyło się  (1-2 razy ), że uczeń zapomniał obuwia zmiennego, a jego strój lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia – 3 pkt

- Uczeń kilkakrotnie nie posiadał obuwia zmiennego i zwracano mu uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę – 2 pkt

- Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, odpowiedni strój i obuwie zmienne – 1pkt

- Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie nosi obuwia zmiennego, nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi – 0 pkt

 1. Sumienność, poczucie odpowiedzialności

- Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu, oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań – 4 pkt

- Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie – 3 pkt

- Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania , ale dobrze się z nich wywiązuje – 2 pkt

- Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje – 1 pkt

- Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań – 0 pkt

 1. Postawa moralna i społeczna ucznia

- W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą, własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią – 4 pkt

- Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu – 3 pkt

- Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac  na rzecz zespołu – 2 pkt

- Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie – 1 pkt

- Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z  zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu – 0 pkt

 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia – 4pkt

- Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę – 3 pkt

- Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób; niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi – 2 pkt

- Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi – 1 pkt

- Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag – 0 pkt

 1. Postawa wobec nałogów i uzależnień

- Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia – 4 pkt


- Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się – 3 pkt

- Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły – 2 pkt

- Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły – 1 pkt

- Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy, lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zajęć w szkole lub poza nią (np. na szkolnej wycieczce) – 0 pkt

 1. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

- Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych lub sportowych – 4 pkt

- samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągać wysoki    poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania – 3 pkt

- Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni – 2 pkt

- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej – 1 pkt

- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej – 0 pkt


Ustalanie ocen z zachowania:

 1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty, nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra.
 3. Uczeń, który co najmniej w dwóch przypadkach otrzymał 2 punkty nie może mieć oceny  wyższej niż dobra.
 4. Uczeń, który przynajmniej w trzech przypadkach otrzymał 0 punktów otrzymuje ocenę nieodpowiednią.
 5. Uczeń, który przynajmniej w trzech przypadkach otrzymał 0 punktów i wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę naganną.
 6. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (1–9) na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:


Łączna liczba punktów  Ocena całościowa
34-36                                wzorowa
29-33                                bardzo dobra
21-28                                dobra
12-20                                poprawna
6-11                                  nieodpowiednia
0-5                                    naganna

 • Oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
  - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • Informacje i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów odnotowywane są na bieżąco w zeszycie uwag i pochwał stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego.
 • Wychowawca zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz na podstawie prowadzonego zeszytu uwag dokonuje podsumowania zachowania i odnotowuje jako oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Promowanie ucznia

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
 3. Ponadto, uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej lub do egzaminu kończącego gimnazjum. Wynik sprawdzianu lub egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
 4. Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę (z zastrzeżeniem pkt 9 rozdział IX).
 5. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 6. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i średnią ocen, co najmniej 4,75.
 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 8. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne w ramach wewnątrz szkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego
 9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
 2. a) ćwiczenia wyrównawcze,
  b) dodatkowe zajęcia,
  c) indywidualną pracę z uczniem.

 

ROZDZIAŁ VIITryb odwołania od ustalonej oceny z przedmiotu obowiązkowego

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna lub końcowo roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej i pisemnej oraz ustala ocenę z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. W skład komisji wchodzą:
 2. a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;
 3. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 4. c) dwóch nauczycieli ze szkoły (lub innej szkoły tego samego typu) prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 

 1. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (z wyjątkiem Rozdział IX pkt 1)

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych przedmiotów nauczania, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcowo roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.

 

 1. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał dwie niedostateczne oceny semestralne lub roczne. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocena niedostateczna końcowo roczna w klasie IV-V może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Ocena niedostateczna końcowo roczna w klasie VI może być zmieniona w wyniku sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań, jeżeli uczeń otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną.

 

 1. Egzamin przeprowadza się na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły.

 

 1. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły przed semestralnym (końcowo rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Forma egzaminu, powołanie i skład komisji egzaminacyjnej, protokołowanie, przeprowadzane są tak, jak w przypadku egzaminu poprawkowego (pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, rozdział IX).

 

 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające, proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań(ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia (określonego w przedmiotowym systemie oceniania), o który ubiega się uczeń.

 

 1. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
  a) podwyższyć stopień– w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
  b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

 

 1. Ustalona przez komisję ocena w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII


Tryb odwołania od ustalonej oceny z zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania, zwykle większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

4. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;

b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna.


6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Wniosek o ponowne ustalenie przez wychowawcę oceny z zachowania może być złożony przez ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), Samorząd Uczniowski do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ustalenia oceny, jeżeli wychowawca nie respektował wymagań proceduralnych (kryteria ocen, opinia członków Rady Pedagogicznej i osób trzecich odnotowane w  zeszycie uwag).

8. Jeżeli w wyniku wniosku wychowawca zmieni ocenę jest ona ostateczna.

9. Wniesienie wniosku jak i podjęte decyzje podlegają zapisowi w protokole posiedzeń Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ IX


Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na pisemną prośbę złożoną do dyrektora szkoły. W wyjątkowych przypadkach tj.:

 2. a) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia,
 3. b) trudna sytuacja środowiskowa – rodzina patologiczna, rodzina rozbita,
 4. c) zaburzenia sfery emocjonalnej dziecka.

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.


4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  komisji.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do  końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

ROZDZIAŁ X

Uczeń niesklasyfikowany, egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na umotywowaną prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

 1. Przepisy dotyczące powołania i składu komisji, protokołowania egzaminu klasyfikacyjnego oparte są na zasadach egzaminu poprawkowego (rozdział IX, punkty: 4, 5, 6 ).

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

 

 1. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne ) sprawdzające, punktację i skalę ocen proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać pełnej skali ocen przewidzianej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Ocena, jaką otrzyma uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną semestralną lub końcowo roczną w danym roku szkolnym, ale ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub egzaminu ustalającego ocenę, jeżeli została ona wystawiona niezgodnie z przepisami prawa odnośnie trybu jej wystawiania.
 3. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.

ROZDZIAŁ XI

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

 1. Klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 

 1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Opinia ta powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

 

 1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio - laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 1. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

 1. Wszelkie  inne kwestie związane ze sprawdzianem reguluje Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin, obejmujący:
  -  wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
  -  wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Opinia ta powinna być wydana przez poradnię nie później, niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, z tym, że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

 1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio - laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 1. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 

 1. Wszelkie inne kwestie związane ze sprawdzianem reguluje Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji i zmianom nie częściej niż raz w roku szkolnym.

 

 1. Zmiany dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 1. Sprawy nie uregulowane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania rozstrzygają rozporządzenia, na podstawie których został opracowany niniejszy dokument.