Szkolny Program Wychowawczy

Odsłony: 2149

Szkolny Program Wychowawczy

Wstęp

   Każda szkoła może się wyróżniać na tle wszystkich innych szkół tworzonymi u siebie własnym szkolnym programem nauczania i szkolnym programem wychowania.

  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół "Podstawie programowej" oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz 2015r. poz.28 i 875) znajdują się m.in. następujące zapisy:


Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy  obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia  dydaktycznego;
 2. Program wychowawczy szkoły, obejmujący  wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 3. Program profilaktyki "Zdrowie i radość"


  Powyższe programy stanowią swoisty szyld programowy naszej szkoły. Są one dostępne przede wszystkim organowi prowadzącemu, rodzicom i uczniom.

  Szkolny program wychowania zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, których podjąć się chce nasza szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, inne są określone przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z rodzicami. Inaczej rzecz ujmując prawo tworzy tylko ramy, dla których konkretny obraz programu wychowawczego jest dziełem dyrektora i nauczycieli. Siła wychowania tkwi bowiem nie w ogólnych postanowieniach, ale w konkretnych działaniach i postawach.


Szkolny program wychowawczy obejmuje w szczególności:

 • powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły,
 • powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • powinności wychowawców klasowych,
 • wychowawcze treści zawarte w Statucie i Wewnątrzszkolnym regulaminie  dotyczącym wymagań stawianym uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku
 • harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych (teatr szkolny, inscenizacje),
 • istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne,
 • zasady współpracy wychowawczej z rodzicami,
 • zasady współpracy wychowawczej z samorządami,
 • cele wychowawcze szkolnego samorządu uczniowskiego.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

 1. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 2. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 3. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
 4. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 5. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.
 6. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 7. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów."

 

Edukacja szkolna winna być dostosowana do okresów rozwojowych dziecka. Jest to jeden z głównych argumentów stworzenia nowego ustroju szkoły, w której wyróżniono etap I (klasy 0-3 szkoły podstawowej), etap II (4-6 szkoły podstawowej) i etap III (gimnazjum). Każdemu zaś etapowi przypisano cele dotyczące rozwoju osobowego uczniów.

 


 W szkole podstawowej nauczyciele:

- dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci;

- umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności;

- wspomagają ich samodzielność uczenia się;

- inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć;

- rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

 

 W gimnazjum  nauczyciele:

- wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej;

- wdrażają ich do samodzielności;

- pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej  

  edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Określenie celu programu wychowawczego
 

 Celem wszystkich działań szkoły jest:

- Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym


- Kształtowanie postaw twórczych, opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości, ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka


-  Stwarzanie warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym


-  Rozwijanie więzi emocjonalnych z krajem ojczystym i budzenie tożsamości obywatelskiej

Realizując powyższy cel przyjmujemy następujące zasady, które są uznawane przez społeczność szkolną i stanowią podstawę pracy wychowawczej szkoły.


Zasada pierwsza:


     Uznajemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji. Społeczeństwo polskie od początku swojej państwowości budowało tożsamość narodową opartą na wartościach chrześcijańskich. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w swoich treściach nadaje wychowaniu bardzo dużą wagę. Już w preambule czytamy „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. 

     Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia: odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.”Zasada druga:

    Każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką. Działania wychowawcze szkoły mają na celu wspierać wszechstronny i indywidualny rozwój każdego ucznia. Stwarzanie warunków do rozwoju każdego ucznia to podstawowe zadanie szkoły, które może ona skutecznie realizować tylko wtedy, gdy uczeń jest zawsze podmiotem czynnie i chętnie uczestniczącym w codziennym życiu szkoły.

   Podmiotowe traktowanie wychowanków to szanowanie ich godności osobistej i autonomiczności, to stwarzanie sytuacji pobudzających ich aktywność.    

  W ustawie o systemie oświaty czytamy „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Zasada trzecia:

Uznajemy nadrzędną rolę rodzica/opiekuna prawnego w wychowaniu dziecka. Pierwszy i najważniejszy wychowawca to rodzic.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina. To dom rodzinny powinien umiejętnie wprowadzać dziecko w życie społeczne, w świat kultury i wartości moralnych.

To rodzice powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski i równowagi emocjonalnej. Również w rodzinie dziecko powinno nauczyć się godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych. Największe prawa wychowawcze do swoich dzieci posiadają rodzice. Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci. Koniecznością zatem jest systematyczna współpraca nauczyciela z domem rodzinnym.

Zasada czwarta:

Uznajemy pracę jako przywilej i możliwość spełniania się. Nauka to także praca. Praca to działalność celowa, zmierzająca do wytworzenia dóbr materialnych lub kulturowych zaspokajających potrzeby człowieka. Każdy człowiek w pełni realizuje się poprzez taką pracę, która nie jest dla niego wymuszoną koniecznością. Pozytywny stosunek do pracy obejmuje takie wartości jak obowiązkowość, staranność, odpowiedzialność, rzetelność, pełne zaangażowanie.

Nauka jest codzienną pracą wykonywaną przez ucznia. Tylko poprzez solidną, nieraz bardzo długą pracę człowiek dochodzi do osiągnięć, które dają mu pełne poczucie satysfakcji.

Zasada piąta:

Kształtujemy postawy patriotyczne w oparciu o tradycje szkoły, regionu i Ojczyzny. Ojczyzna – to nasz wspólny obowiązek. Każdy człowiek powinien czuć się związany ze swoim narodem, odnosić się z szacunkiem do przeszłości, odpowiadać świadomie i odpowiedzialnie na wezwania teraźniejszości.

Kształtowanie takich postaw należy najpierw realizować w oparciu o ukazywanie tradycji, piękna i osiągnięć najbliższego otoczenia ucznia, a więc szkoły i regionu. Obowiązkiem szkoły jest wychowywać pokolenie odpowiedzialne za nasz wspólny dom – Polskę. Nasza historia to dzieje heroicznych walk i szlachetnych poświęceń.

 Dzisiaj Ojczyźnie potrzebne jest pokolenie ludzi:

- sumiennie wypełniających swoje obowiązki

- podejmujących wysiłek na rzecz dobra ogólnego

- przestrzegających praw normujących życie społeczne
- umiejących współpracować z innymi w celu kontynuowania  

  rozwoju kulturalno – społecznego
 

 

Program oddziaływań wychowawczych

 

Zadania szkoły:


 1. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym.
 2. Kształtowanie postaw sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa.

III. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności i uzdolnień oraz samodzielności i odpowiedzialności.

 1. Budzenie i rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej.
 2. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego uczniów oraz przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym, promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie uzależnieniom.
 3. Uczenie i rozwijanie szacunku dla pracy, przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższego stopnia.

 

 

Program oddziaływań wychowawczych w I etapie edukacyjnym

 

SZKOŁA PODSTAWOWA


Klasy 0-III

 I. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym

 1. Integracja uczniów w zespole klasowym poprzez wzajemne poznawanie się, umacnianie więzi koleżeńskiej i poznawanie praw i obowiązków ucznia.
 2. Poznanie norm współżycia między członkami społeczności szkolnej.
 3. Zapoznanie z budynkiem i personelem szkoły.
 4. Estetyka, porządek, czystość i higiena pomieszczeń i otoczenia szkoły.
 5. Udział oraz organizacja uroczystych apeli okolicznościowych i uroczystości szkolnych i klasowych zgodnie z grafikiem imprez szkolnych, np.:

-  Dzień Chłopaka

-  Dzień Nauczyciela

-  Zaduszki

-  Dzień Niepodległości

-  Andrzejki

-  Mikołajki

-  Opłatek klasowy

-  Dzień Babci i Dziadka

-  Zabawa choinkowa

-  Walentynki

-  Dzień Kobiet

-  Święto Szkoły

-  Dzień Matki i Ojca

 

 1. Uroczyste pasowanie na ucznia i składanie ślubowania.
 2. Organizacja inscenizacji i przedstawień teatralnych.

 II. Kształtowanie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa.

 1. Aktywizowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka, andrzejek, mikołajek, zabawy choinkowej, pasowania na ucznia.
 2. Poznawanie praw i obowiązków dziecka w rodzinie, kultura zachowania oraz poczucie własnej wartości w relacjach do domowników i członków rodziny.
 3. Budzenie zainteresowania naszą miejscowością, położeniem geograficznym, ludnością i jej typowymi zajęciami, budownictwem i zabytkami.
 4. Zapoznawanie z elementami historii miasta i okolicy, folklorem, tradycjami i pamiątkami lokalnymi.
 5. Zapoznawanie dzieci z patronem naszej szkoły poprzez pogadanki, spotkania z „Małoletniakami”, udział i przygotowanie Święta Szkoły.
 6. Współpraca z rodzicami przy organizacji wycieczek na terenie naszej miejscowości oraz w najbliższej okolicy.
 7. Poznanie i budzenie szacunku do symboli narodowych: godła, flagi, hymnu państwowego.
 8. Organizacja apeli poświęconych ważnym rocznicom wydarzeń państwowych.
 9. Uwrażliwienie na piękno swojego regionu poprzez organizację wycieczek klasowych w najbliższej okolicy.
 10. Wyrabianie gotowości podejmowania działań na rzecz środowiska poprzez udział w akcjach lokalnych i ogólnokrajowych.
 11. Udział w konkursach i imprezach szkolnych, miejskich, regionalnych i ogólnopolskich.
 12. Zachęcanie uczniów do interesowania się życiem społeczności lokalnej przez udział w imprezach kulturalnych, wystawach i uroczystościach.
 13. Udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych-gimnastyka korekcyjna.

 

  III. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności i uzdolnień oraz samodzielności i odpowiedzialności.

 1. Rozpoznawanie środowiska ucznia.
 2. Analiza możliwości i predyspozycji uczniów.
 3. Wspieranie rozwoju ucznia poprzez:

-  wprowadzenie zajęć wyrównawczych

-  rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych z pomocą                 
   pedagoga szkolnego

- organizację dodatkowych zajęć według potrzeb i zainteresowań uczniów
  

- udział w konkursach szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich

- aktywny udział w uroczystościach klasowych, szkolnych
   i środowiskowych

- przygotowywanie przedstawień teatralnych

- promocję czytelnictwa książek i prasy dziecięcej

- indywidualizację nauczania

- prezentację osiągnięć uczniów 

- uczenie umiejętności nabywania wiedzy z różnych źródeł np. przez 
  Internet.

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nisku.
 2. Pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole, domu, w drodze do szkoły.
 3. Organizacja spotkań z policjantem, strażakiem, leśnikiem i innymi ciekawymi ludźmi.
 4. Systematyczne kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w ramach edukacji szkolnej.
 5. Sumienne pełnienie obowiązków klasowych (obowiązków dyżurnych, członków samorządu klasowego i innych).
 6. Organizacja imprez, uroczystości i świąt zgodnie z harmonogramem imprez klas 0-III.
 7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez organizację lekcji bibliotecznych.

 IV. Budzenie i rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie dobra jako wartości nadrzędnej.

 1. Systematyczne nauczanie zasad kulturalnego zachowania się:

- używania zwrotów grzecznościowych,

- umiejętność słuchania i uczestniczenia w rozmowach,

- umiejętność utrzymania porządku wokół siebie, na ławce, w szatni, na 
  boisku, w szkole,

- umiejętność zachowania się podczas spożywania posiłków na stołówce szkolnej.

 1. Rozwijanie postaw:

- akceptacji indywidualnych cech ludzkich,

- tolerancji wobec ludzi innych ras oraz wobec ludzi niepełnosprawnych,

- szacunku dla osób starszych,

- wrażliwości na krzywdę i cierpienie.

 1. Wyrabianie właściwej postawy podczas uroczystości i imprez klasowych i szkolnych.
 2. Wspieranie akcji niosących pomoc ludziom potrzebującym. Udział w akcjach charytatywnych.
 3. Stwarzanie warunków do realizacji postaw zgodnych z przekonaniami religijnymi z zachowaniem tolerancji wobec innych przekonań.
 4. Reagowanie na krzywdę drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy.
 5. Organizowanie wycieczek do teatru i kina na przedstawienia i filmy ukazujące wartość dobra w życiu człowieka.
 6. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

 V. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego uczniów oraz przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym, promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie uzależnieniom

 1. Kształtowanie właściwych postaw sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów i niwelujących zachowania agresywne wśród uczniów.
 2. Rozwijanie umiejętności zachowania dystansu wobec niewłaściwych zachowań kolegów oraz wyrabianie nawyku odmawiania na niestosowne propozycje.
 3. Organizacja lekcji i zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej i dostosowanej do wieku uczniów.
 4. Współpraca z opieką zdrowotną i higienistką szkolną.
 5. Organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 6. Propagowanie higieny i kultury spożywania posiłków na stołówce szkolnej i podczas przerw.
 7. Propagowanie codziennych czynności związanych z higieną osobistą oraz estetyką ubioru i wyglądu ucznia. Organizacja apelu na temat zdrowia.
 8. Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z pobytem w szkole.
 9. Właściwa organizacja czasu nauki i czasu odpoczynku.
 10. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań.
 11. Monitorowanie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom.
 12. Włączanie rodziców w rozwiązywanie problemów klasowych i szkolnych podczas wywiadówek oraz dyżurów pedagogicznych.

 

 VI. Uczenie i rozwijanie szacunku dla pracy, przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższego stopnia.

 

1.Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy rodziców i innych  bliskich osób.

2.Podkreślenie roli niepracującej zawodowo matki.

3.Ukazywanie specyfiki różnych zawodów poprzez film, pogadanki,  spotkania, teksty literackie, wycieczki do zakładów pracy itp.

4.Wdrażanie do planowej i systematycznej nauki, wyrabianie  obowiązkowości i odpowiedzialności w spełnianiu zadań szkolnych.

5.Udział w akcjach na rzecz pomocy innym osobom i instytucjom,  współpraca z CARITASEM.

6.Wdrażanie uczniów do poszanowania mienia własnego, cudzego  i społecznego.

7. Udział dzieci w akcjach środowiskowych.

 
Spodziewane efekty wychowawcze po I etapie edukacyjnym.

     Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole.

Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest otwarty. Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z wieku.

Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny. Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki.
Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest ciekawy świata. Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągnąć proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest rozważny. Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w sowich typowych czynnościach.

Jest prawy. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.


 

 

Program oddziaływań wychowawczych w II etapie edukacyjnym

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy IV – VI

 I. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym

 1. Przystosowanie się do funkcjonowania w nowym środowisku szkolnym.
 2. Stwarzanie  warunków  do funkcjonowania  samorządu  klasowego.
 3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi wymaganiami normującymi
  życie szkolne.
 4. Organizacja  wyborów  do  SU  i  aktywny  udział  w  jego pracach.
 5. Aktywne i odpowiedzialne włączanie się uczniów w organizację imprez  i uroczystości klasowych i szkolnych:

- Dzień Chłopaka

- Andrzejki

- Mikołajki

- Opłatek klasowy

- Zabawa choinkowa

- Walentynki

- Dzień Kobiet

- Święto Szkoły

- Dzień Mamy i Taty

- Zakończenie roku szkolnego

II. Kształtowanie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa.

 1. Budzenie patriotyzmu lokalnego, ukazywanie walorów naszego regionu. 
 1. Propagowanie postaw sprzyjających sumiennemu wypełnianiu własnych obowiązków jako przygotowanie do powinności wobec regionu i ojczyzny. 
 1. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji uczniowskich, w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych oraz  podejmowaniu działań w społecznie akceptowanych strukturach pozaszkolnych.
 2. Wyrabianie postaw szacunku i poczucia dumy z symboli narodowych,  religijnych, regionalnych i rodzinnych.
 3. Organizacja i udział w uroczystych apelach okolicznościowych.
 4. Ukazywanie  sylwetek  wielkich  Polaków, patrona  szkoły.
 5. Kształtowanie szacunku dla polskiej tradycji i obrzędów ludowych typu:

- obrzędy bożonarodzeniowe

- karnawał

- powitanie wiosny

- obrzędy wielkanocne

- porządkowanie cmentarzy i zapalanie zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej

 1. Działalność ZHP- wycieczki, biwaki, rajdy, ogniska.
 2. Organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych.

 

 III.  Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności, uzdolnień oraz samodzielności i odpowiedzialności.

 1. Rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji uczniów poprzez obserwację ucznia, rozmowy z uczniami, rodzicami, ich przedstawicielami w organach  szkoły i nauczycielami przedmiotów.
 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych według potrzeb i możliwości szkoły.
 3. Organizacja zajęć wyrównawczych na wniosek wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, rodziców i uczniów stosownie do możliwości   finansowych szkoły.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 5. Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi statutowe zadania szkoły.
 6. Organizacja imprez, uroczystości, spotkań, spektakli i wycieczek według kalendarza imprez i planów wychowawczych klas.
 7. Udział  uczniów w  konkursach   przedmiotowych,  tematycznych, hobbystycznych, sportowych i artystycznych.
 8. Organizacja wypoczynku i zajęć edukacyjno- wychowawczych dzieci i młodzieży  w okresie  ferii  zimowych.
 9. Wspieranie działalności pozaszkolnych organizacji skupiających dzieci i młodzież szkolną.
 10. Propagowanie czytelnictwa, wartościowej literatury i prasy młodzieżowej.

 

 

 IV. Budzenie i rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie dobra jako wartości nadrzędnej.

 1. Systematyczne doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się uczniów w szkole  i poza szkołą.
 2. Przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat ich zachowania się na uroczystościach  i imprezach szkolnych.
 3. Angażowanie uczniów w organizację  imprez szkolnych.
 4. Zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się uczniów do pracowników szkoły.
 5. Wyrabianie krytycyzmu w odbiorze treści przekazywanych przez media.
 6. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz słuchania.
 7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności wynikającej z koleżeństwa i przyjaźni.
 8. Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce szkolnej.
 9. Wspieranie akcji niosących  pomoc  innym  ludziom. Udział w akcjach charytatywnych.
 10. Stwarzanie warunków do realizacji postaw zgodnych z przekonaniami religijnymi z zachowaniem tolerancji wobec innych przekonań.

 

 V. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego uczniów oraz przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym, promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

 1. Kształtowanie życzliwej atmosfery w relacjach nauczyciel- uczeń.
 2. Organizacja lekcji i zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad higieny pracy  umysłowej.
 3. Przeciwdziałanie przejawom agresywnego zachowania się uczniów.
 4. Formowanie nawyków bezpiecznego zachowania się i dbania o własne zdrowie.
 5. Organizacja dożywiania uczniów. Propagowanie higieny i kultury spożywania posiłków.
 6. Propagowanie codziennych czynności związanych z higieną osobistą oraz estetyki ubioru i wyglądu ucznia.
 7. Kształtowanie umiejętności przeżywania sukcesów i porażek przez ucznia.
 8. Organizacja pedagogizacji rodziców obejmującej zagadnienia związane  z aktualnymi problemami klasy, szkoły.
 9. Wprowadzanie  programów  profilaktyki  przeciw uzależnieniom.
 10. Współpraca z  zespołem  opieki  zdrowotnej,   higienistką w  zakresie  profilaktyki zdrowotnej.
 11. Organizacja spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.
 12. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań.
 13. Monitorowanie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałania narkomanii.
 14. Włączanie rodziców w rozwiązywanie problemów klasowych i szkolnych podczas wywiadówek oraz dyżurów pedagogicznych.

 

VI. Uczenie i rozwijanie szacunku dla pracy, przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższego stopnia.

 1. Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy jako możliwości spełniania się  na  przykładach  literackich,  historycznych  i współczesnych.
 2. Ukazywanie  pracy jako  wartości  pozytywnie  kształtującej osobowość człowieka.
 3. Uświadamianie uczniom, że nauka to także praca, która sprzyja ich wszechstronnemu  rozwojowi.
 4. Wdrażanie do planowej i systematycznej nauki, wyrabianie obowiązkowości i odpowiedzialności  w  spełnianiu  zadań  szkolnych.
 5. Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska.
 6. Udział  w  akcjach środowiskowych.
 7. Organizowanie akcji na rzecz pomocy innym osobom i instytucjom, Caritas Polska.
 8. Wdrażanie uczniów do poszanowania własnego, cudzego i społecznego.

 

 

Spodziewane efekty wychowawcze po II etapie  edukacyjnym

 

  Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu, w domu i szkole.

 
Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, na siebie i innych ludzi. Traktuje uczenie się jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.


Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi osobami, prezentując swój punkt widzenia i respektując ich poglądy. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania.


Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej.


Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.


Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo.


Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu.


Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.


Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.


Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny. dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje  czas swój i innych ludzi

 

Program oddziaływań wychowawczych w III etapie edukacyjnym

 

GIMNAZJUM KLASY I – III

 I. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym.

 1. Zapoznanie z wymaganiami szkolnymi wobec ucznia dotyczącymi:

- spraw porządkowych i przestrzegania podstawowych zasad   bezpieczeństwa,

- zapisów w Statucie Szkoły,

- praw i obowiązków ucznia,

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


2.Przeprowadzenie wyborów Samorządów Klasowych uwzględniając zakres wymagań stawianych kandydatom.

3. Uroczyste Otrzęsiny gimnazjalistów.

4. Organizacja imprezy klasowej z okazji Dnia Chłopaka.

5. Organizacja ogólnoszkolnej zabawy andrzejkowej.

6. Pogłębianie więzi koleżeńskich i tradycji poprzez organizację opłatka klasowego i udział w misterium wigilijnym.

7. Walentynki.

8. Dzień Kobiet

9. Święto Szkoły

10.Zakończenie roku szkolnego 

II. Kształtowanie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa.

 1. Zachęcanie do czynnego udziału w życiu rodziny poprzez:

- ukazywanie wartości i tradycji rodzinnych oraz ich wpływu na rozwój osobowości człowieka,

- ukazywanie wysiłków rodzicielskich w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, uczenie okazywania szacunku, wdzięczności i miłości do rodziców,

- kształtowanie właściwego stosunku do sytuacji materialnej rodziny,

- ukazywanie konieczności wzajemnej i bezinteresownej pomocy w rodzinie poprzez możliwość realizacji treści programu Przygotowanie do życia w rodzinie.

 1. Zachęcanie do czynnego udziału w życiu szkoły poprzez:

- stwarzanie warunków do funkcjonowania organizacji uczniowskich społecznie akceptowanych i respektujących podstawowe normy społeczeństwa demokratycznego,


- aktywne uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych stanowiących tradycje szkoły oraz integrujących społeczność szkolną,organizację, w ramach posiadanych środków, zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój zainteresowań uczniów,- organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (wycieczki, ogniska, dyskoteki),

- współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych (wyjazdy do kina, muzeum, teatru),

- dobrowolne uczestnictwo w różnych formach sprawdzających kompetencje ucznia (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe,  sprawdzanie wyników nauczania)

- działalność ZHP- wycieczki, biwaki, rajdy, ogniska,

- organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych,

 1. Zachęcanie do czynnego udziału w życiu środowiska ucznia poprzez:

- rozwijanie poczucia przynależności do własnego regionu,

- poszerzanie wiedzy o walorach historycznych, kulturowych regionu, gminy, miasta,

- włączanie się w działalność lokalnych organizacji młodzieżowych (AKS Orkan, MKS "Małoletni", MKS "Sokół", NCK Sokół, Zespół Pieśni i Tańca Racławice),

- kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

 

 1. Zachęcanie do poznawania mechanizmów regulujących życie państwa – Ojczyzny poprzez:

- kształtowanie pozytywnych postaw emocjonalnych wobec historii i osiągnięć własnego Narodu,

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych,

 - kształtowanie przekonania, że nauka i sumienne wypełnianie obowiązków to osobisty wkład w rozwój Ojczyzny,- wyrabianie przekonanie, że służba Ojczyźnie to honorowy obowiązek obywatelski,


- organizację i udział w uroczystych obchodach świąt narodowych (rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości),


- kształtowanie szacunku dla wkładu Polaków w walkę o wolność i niepodległość w czasie II wojny światowej oraz powojennych zrywów niepodległościowych,


- poznawanie dorobku kulturowego Polaków, budzenie dumy z przyrody kraju (krajobrazy, jeziora, morze, góry, nieskażone środowisko naturalne, bogactwo fauny i flory).

 

III. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności i uzdolnień oraz samodzielności i odpowiedzialności.

 

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności poprzez aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
 2. Poprzedzanie imprez i uroczystości szkolnych rozmowami kreującymi wśród uczniów umiejętność właściwego zachowania się.
 3. Kształtowanie aktywności i samorządności poprzez:

- udział w pracach samorządu klasowego i szkolnego oraz w innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społecznych,

- składanie wniosków i postulatów dotyczących życia szkoły na ręce swoich przedstawicieli w organach szkoły.

 1. Rozwijanie motywacji do pracy nad sobą, kształtowanie umiejętności samooceny.
 2. Przestrzeganie wewnątrzszkolnego regulaminu dotyczącego wymagań stawianych uczniom w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku:

IV. Budzenie i rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie dobra jako wartości nadrzędnej.

 1. Wspieranie rozwoju osobowości moralnej uczniów poprzez:

- ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych postaci literackich, historycznych i współczesnych,

- kształtowanie krytycyzmu wobec treści przekazywanych przez media,

- kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów zgodnie z własnym sumieniem.

 1. Uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka oraz motywowanie do udzielania pomocy potrzebującym. Wolontariat i udział w akcjach charytatywnych.
 2. Kształtowanie umiejętności oceny własnego postępowania jako zgodnego lub niezgodnego z normami etycznymi.
 3. Stwarzanie klimatu wzajemnego poszanowania i tolerancji w kontaktach międzyludzkich.
 4. Ukazywanie ładu, piękna i harmonii otaczającego nas środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

 V. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego uczniów oraz przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym, promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie uzależnieniom.

 1. Promowanie zachowań prozdrowotnych uczniów sprzyjających osiąganiu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego poprzez: zapewnienie zdrowego środowiska szkolnego, organizowanie dożywiania i pozyskiwanie pomocy materialnej dla uczniów z ubogich rodzin, organizację zabaw rekreacyjno-sportowych oraz wypoczynku feryjnego i wakacyjnego, nadzór nad sprawowaniem opieki zdrowotnej przez higienistkę szkolną.
 2. Kształtowanie postaw sprzyjających samoakceptacji oraz poczuciu sensu i niepowtarzalności swego życia.
 3. Zachęcanie do wysiłku budowania przyjaźni jako twórczej i odpowiedzialnej relacji międzyludzkiej umacniającej pozytywne zachowania uczniów.
 4. Organizacja atrakcyjnych form pogłębiania i rozwoju zainteresowań uczniów oraz spędzania czasu wolnego.
 5. Kształtowanie nawyków przeciwstawiania się zagrożeniom nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii poprzez: ćwiczenia umiejętności dokonania wyboru, naukę umiejętności odmawiania, ukazywanie destrukcyjnego wpływu nikotyny, alkoholu i narkotyków na życie człowieka i społeczeństwa.

6.Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień (CARITAS, SĄD RODZINNY, POLICJA, MONAR, SANEPID):

 1. Realizacja programów profilaktycznych.
 2. Pozyskiwania i wykorzystywanie materiałów informacyjnych upowszechniających wiedzę na temat zagrożeń,
 3. Pedagogizacja rodziców – przekazywanie informacji o rozpoznawaniu sygnałów świadczących o możliwości kontaktu dziecka z używkami.
 4. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, włączanie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego poprzez działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości, a także uczenie ich odpowiedzialności i umiejętności kontrolowania impulsywnych zachowań.
 5. Monitorowanie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałania narkomanii.
 6. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia.
 7. Włączanie rodziców w rozwiązywanie problemów klasowych i szkolnych podczas wywiadówek oraz dyżurów pedagogicznych.

 

VI. Uczenie i rozwijanie szacunku do pracy, przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach wyższego stopnia.

 1. Prowadzenie obserwacji zainteresowań edukacyjnych i zawodowych ucznia – wychowanka.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych jako wyrabianie nawyku systematycznego i odpowiedzialnego wypełniania obowiązków  zawodowych.
 3. Pomoc w ukierunkowywaniu rozwoju zainteresowań ucznia.
 4. Pogłębianie wiedzy o różnych zawodach i aktualnych potrzebach gospodarki narodowej.
 5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną  w Nisku oraz instytucjami poradnictwa zawodowego w celu ukierunkowania dalszej nauki ucznia.
 6. Organizowanie wycieczek do zakładów pracy, firm i szkół oraz gromadzenie informacji zawodoznawczych.
 7. Organizacja próbnych egzaminów kompetencyjnych wspomagających diagnozowanie rozwoju ucznia.
 8. Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
 9. Pomoc uczniom w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez szkoły ponadgimnazjalne.
 10. Udział uczniów klas trzecich w dniach otwartych organizowanych przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne.


 
Spodziewane efekty wychowawcze po III etapie edukacyjnym

 

Absolwent gimnazjum bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu, w domu i szkole. Rozumie organizację życia społeczno- gospodarczego regionu i kraju.

Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, na siebie i innych ludzi. Traktuje uczenie się jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać. Ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia się.


Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi osobami, prezentując swój punkt widzenia i respektując ich poglądy. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.


Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania.


Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej.


Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.


Jest ciekawy świata.  Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo. Posiada umiejętności doboru i korzystania z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami  przetwarzania informacji. Potrafi porozumiewać się w co najmniej podstawowym zakresie dwoma językami obcymi.


Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu. Posiada rozwinięty krytycyzm umożliwiający mu selekcję treści medialnych.


Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.


Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. Jest kontaktowy, ceni sobie przyjaźń. Docenia wartość rodziny. Troszczy się o jej dobre imię, aktywnie włącza się w rozwiązywanie jej problemów. Okazuje życzliwość i pomoc jej członkom. Szanuje Ojczyznę jako dobro wspólne. Zachowuje odpowiednią postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych.


Jest tolerancyjny. Rozumie zasady demokracji. Współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych. Widzi, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Posiada umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, a także tolerancji i szacunku wobec mniejszości. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

Jest punktualny. dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje  czas swój i innych ludzi

Jest samodzielny. Respektuje przepisy bezpieczeństwa, unika zagrożeń, dostrzega i potrafi przeciwstawiać się patologiom społecznym.


 

Program Wychowawczy pozostaje programem otwartym, może być uzupełniany i modyfikowany w zależności od potrzeb i  oświadczeń.