KONKURS Z HISTORII

Odsłony: 120

KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                                                   

Etap I – szkolny

Temat przewodni do I etapu: Od potęgi do upadku. Polska na arenie międzynarodowej w latach 1648-1699.

Wymagane wiadomości i umiejętności:

Na pierwszym etapie szkolnym obowiązują wszystkie treści nauczania (wymagania szczegółowe) podstawy programowej z historii dla klas V-VIII od starożytności do 1699 r.

 Wiadomości rozszerzające temat przewodni: - terytorium Rzeczypospolitej – zmiany graniczne w XVII w., - stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej, - zasady wolnej elekcji, organizacja państwa w czasie bezkrólewia, - proces oligarchizacji życia politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów; wpływy obce, liberum veto, rokosze, konfederacje, - przebieg i rezultaty wolnych elekcji (Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II), projekty wzmocnienia władzy królewskiej, elekcja vivente rege, - panowanie w/w władców i ich polityka wewnętrzna i zagraniczna, - przyczyny kryzysów wewnętrznych oraz załamania gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w., - Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi XVII wieku, międzynarodowe uwarunkowania konfliktów Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII w., - przyczyny, przebieg, skutki wojen Rzeczypospolitej z Rosją, Szwecją i Turcją; wybitni hetmani, dowódcy (m.in. Stefan Czarniecki, Jerzy Lubomirski, Jeremi Wiśniowiecki, Jan Sobieski), znaczenie wielkiej odsieczy wiedeńskiej dla Polski i Europy, - przyczyny, przebieg, następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego; Ukraina w XVII w., - charakterystyczne cechy architektury i sztuki baroku, obiekty sztuki, architektury barokowej na ziemiach polskich i w Europie; twórcy epoki baroku i ich dzieła na terytorium Rzeczypospolitej; sarmatyzm.

        Zapraszam zainteresowanych – Bogusław Kosz