Misja i wizja

Odsłony: 7893
Misja i wizja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nisku
 


MISJA 


Jednym z głównych celów jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we  wszystkich obszarach działalności szkoły.
W naszej Szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał  sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jesteśmy szkołą, która:
• zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,

• rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach, zawodach,

• upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,

• wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

• systematycznie tworzy własną historię i tradycje,

• dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych,

• dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,

• jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,

• wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami/ w procesie kształcenia i wychowania,

• koordynuje oddziaływania wychowawcze Szkoły i domu rodzinnego,

• gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Nasz absolwent jest; przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.


Wizja Rozwoju 


Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju.

GŁÓWNE CELE ROZWOJU:
• wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się
w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
• aktywna współpraca z rodzicami,
• budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom,
• kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności,
• właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym wszystkich organizacji działających na terenie szkoły,
• unowocześnianie bazy szkoły - wprowadzanie najnowszych technologii,
•organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom,
• objęcie opieką socjalno – materialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
• propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i rozwijanie tożsamości narodowej,
• wszechstronny i permanentny rozwój kadry pedagogicznej.


Założone efekty:
1. Wysoka jakość pracy szkoły.
2. Wszechstronne kształcenie uczniów  wykorzystaniem technologii informacyjnych.
3. Osiągnięcie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości.
4. Rozwój u uczniów zainteresowań i uzdolnień, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności
korzystania ze zdobytej wiedzy.
5. Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania na wszystkich zajęciach.
6. Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka.
7. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są współgospodarzami szkoły.
8. W szkole funkcjonuje sprawny system komunikowania się i zarządzania.
9. Jasno określone wymagania edukacyjne oraz motywujący system oceniania tworzą dla uczniów
środowisko przyjazne uczeniu się.
10. Zastosowanie technologii komunikacyjno – informacyjnej w szkole.


Szkoła poprzez rozwiązania technologiczne umożliwia prowadzenie procesu nauczania w każdym czasie i miejscu, w którym przebywa uczeń, a więc również poza szkoła, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. Działania te realizowane są na bieżąco i obejmą następujące obszary.


Pierwszy obszar obejmie;
przygotowanie nauczycieli do nauczania , komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia
dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK.


Kolejny obszar obejmie wyposażenie nauczycieli w e – zasoby edukacyjne (w tym e -podręczniki).
Przygotowujemy się do wprowadzenia elektronicznego dziennika, rozbudowujemy sieć internetową.


Ostatnim obszarem będzie zapewnienie uczniom naszej szkoły, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.


Szkoła nasza rozwija kompetencje uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, a jednocześnie uświadamia nauczycielom korzyści edukacyjne płynące z takich rozwiązań. Nauczyciele naszej Szkoły na jednostce lekcyjnej prowadzą pracę z uczniem z wykorzystaniem TIK.


11. Zapewnienie uczniom podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji oraz zdobycie wysokich lokat w różnorodnych konkursach.
12. Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych.
13. Uczniowie prezentują postawy patriotyczne i obywatelskie, promują zdrowy styl życia, przeciwdziałają agresji, są obowiązkowi, odpowiedzialni za własne czyny, samokrytyczni i samodzielni, sprawiedliwi i tolerancyjni, otwarci na drugiego człowieka, szanują dobra kultury i przyrody.
14. Wszystkie organizacje działające na terenie szkoły aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym oraz pozyskują sojuszników i sponsorów dla realizacji zamierzonych działań.
15. Prezentowane osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym oraz współpraca z miejskimi przedszkolami są formą promocji szkoły.
16. Szkoła i obiekty sportowe spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz są dobrze i estetycznie zagospodarowane. Szkoła zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko nauki.
17. Nauczyciele ,pedagog i psycholog  rozpoznają na bieżąco potrzeby i problemy uczniów.
Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy.
18. Kadra pedagogiczna posiada wszechstronne przygotowanie do kształcenia uczniów oraz systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje.


Wizja i misja dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nisku
Nasze oddziały przedszkolne są ściśle zintegrowane ze Szkołą w której są zorganizowane.
Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych stwarzają atmosferę przyjazną dziecku, promującą zdrowie i bezpieczeństwo oraz w stopniu wysokim przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.


Wizja


• Edukacja i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych zapewnia wszechstronny rozwój
osobowości dziecka oraz w stopniu wysokim przygotowuje ich do podjęcia nauki w szkole.
• Właściwie zorganizowany proces edukacyjno – wychowawczy umożliwia wszystkim dzieciom
wyrównywanie szans edukacyjnych, Uwzględnia ich potrzeby i możliwości oraz rozwija uzdolnienia
i zainteresowania dzieci.
• Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej
i nietolerancji .
• Wszyscy nauczyciele przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną
komunikację interpersonalną na płaszczyźnie dziecko – rodzic -nauczyciel.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi we wszystkich sprawach związanych z edukacją ich dzieci.
• Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje do nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych.
• Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych stwarzają dzieciom możliwość samorealizacji, pracy
z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych
zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra,
prawdy i piękna.


Misja


• Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają zapewnioną opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne,
zdrowotne i fizyczne.
• Nauczyciele i rodzice ujednolicają oddziaływania wychowawcze i edukacyjne zapewniając dzieciom
 prawidłowy rozwój osobowości.
• Nauczyciele wspomagają wychowawczą rolę rodziny i tworzą warunki do nabywania przez dziecko
wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
• Poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, występach, uroczystościach szkolnych i
pozaszkolnych nauczyciele rozwijają u dzieci zainteresowania i uzdolnienia.
• Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi kierują się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka
oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
• Wiedza i umiejętności dzieci podlegają analizie i ocenie pod kątem osiągnięcia przez nich dojrzałości
szkolnej.
• Nauczyciele systematyczne dokonują obserwacji rozwoju dzieci i prowadzą stosowną dokumentację.
• Uzyskane przez nauczycieli wyniki dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności dzieci wykorzystuje się
do wytyczenia kierunków pracy indywidualnej z dziećmi.
• Dzieciom wymagającym indywidualnego wspomagania w rozwoju zapewnia się pomoc psychologiczno
- pedagogiczną.